Vedtægter

§ 1

Foreningens navn er ”Jazzklubben Hva no do” og dens hjemsted er Hirtshals.


§ 2

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til og fremme interessen for jazz ved at afholde forskellige former for lokale jazzmusikarrangementer for foreningens medlemmer, og andre der søger optagelse som medlemmer.


§ 3

Aktiviteterne skal være baseret på ikke-kommercielle principper, idet et eventuelt overskud ved aktiviteterne skal anvendes indenfor formålsparagraffens bestemmelse alternativt i samsvar med bestemmelserne i § 12. Foreningen skal tilstræbe at gøre aktiviteterne tilgængelige og attraktive for det bredest mulige publikum.


§ 4

Som ordinært medlem kan der optages alle med interesse for klubbens arbejde, og som kan tilslutte sig klubbens formålsparagraf.

Som medlem har man ret til at deltage i klubbens arrangementer til en særlig medlemspris. Desuden bliver man orienteret om klubbens aktiviteter.


§ 5

Foreningen ledes af en bestyrelse på 4 til 6 medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling. Valgbare og stemmeberettigede er alle, der har været medlem af foreningen i minimum 4 måneder før foreningens regnskabsårs udløb 31. december, og som har indbetalt kontingent. De enkelte medlemmer vælges for en to års periode, således halvdelen er på valg hvert år.

Bestyrelsens medlemmer kan genvælges.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen holder møde på formandens foranledning eller såfremt mindst 3 bestyrelsesmedlemmer fremsætter begæring herom. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 2/3 af bestyrelsens medlemmer er tilstede.

Bestyrelsen fører protokol over bestyrelsesmøder og vigtige begivenheder indenfor foreningens drift.


§ 6

Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil og fører under hensyntagen til formålsparagraffen, de nødvendige forhandlinger med offentlige myndigheder, samarbejdende organisationer m.v.


§ 7

For foreningens forpligtigelser hæfter alene foreningens formue.§ 8

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 1. Stemmeret på generalforsamlingen har samtlige medlemmer, der ikke er i restance.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Indkaldelse til generalforsamlingen med angivelse af dagsorden skal ske pr. mail med 14 dages varsel.

Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 3. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning.

3. Fremlæggelse af regnskab – herunder beslutning om overskudsanvendelse.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Drøftelse af kommende aktiviteter.

6. Fastsættelse af kontingent.

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

8. Valg af suppleant til bestyrelsen.

9. Valg af revisor og revisor suppleant.

10. Eventuelt.

Beslutninger træffes ved simpelt flertal, men afstemningen skal ske skriftligt såfremt et af de stemmeberettigede ønsker dette.


§ 9

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen træffer en beslutning herom, eller når mindst halvdelen af foreningens medlemmer ønsker dette.

Proceduren for indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling er den samme, som til en ordinær generalforsamling,


§ 10

Foreningens regnskabsår er kalenderåret, idet første regnskabsår dog er gældende for perioden 1. oktober 2014 til 31. december 2015.

Regnskabet revideres af generalforsamlingens valgte revisor.

Revisor og dennes suppleant vælges for 1 år ad gangen.


§ 11

Ændringer i vedtægter for foreningen kan kun finde sted, når 2/3 af de til generalforsamlingen fremmødte stemmer herfor. 


§ 12

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål i Hirtshals og omegn, der ligger i naturlig forlængelse af foreningens formål, og som har til formål at virke indenfor sundhed, sport, og kultur. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling, og efter godkendelse af Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget i Hjørring Kommune.       


Vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling af dens initiativtagere:

Hirtshals, den 28. januar 2015JAZZ i HIRTSHALS      Livsglad underholdning - swingende jazz for publikum i alle aldre - vær med, bliv medlem